Software Developments

วิเคราะห์, ออกแบบและจัดการ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Relational Database Management Solution ให้มีประสิทธิภาพการทำงาน และมีความเสถียรสูงสุด นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการบริหารจัดการ โดยบุคลากรที่มีความชำนาญการ และประสบการณ์สูงด้าน Relational Database Management

ดังมีผลงานความสำเร็จที่ผ่านมา เช่น โครงการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนข้าราชการกองทัพบกทั่วประเทศ ของกรมสวัสดิการทหารบก

Rich Milliard Co.,Ltd.