System Integrator

บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการบริหาร (Information &Technology for Management) โดยดำเนินงานในลักษณะครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาระบบฮาร์ดแวร์, ระบบอุปกรณ์ประกอบ, ซอฟท์แวร์ระบบ, ให้คำปรึกษา, ออกแบบและดูแลระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่, วิเคราะห์และพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ประยุกต์

Rich Milliard Co.,Ltd.