Turnkey system

การเน้นรูปแบบที่อำนวยประโยชน์กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป็นสำคัญซึ่งมีการดำเนินการให้ลูกค้าเป็นแบบเสร็จสมบูรณ์ (Turnkey system)

Rich Milliard Co.,Ltd.