Outsourcing System

การให้บริการครบวงจรตลอดระยะเวลาใช้งานทั้งส่วนอุปกรณ์และบุคคลากร (Outsourcing System) ให้กับลูกค้า ภาครัฐ ภาคการศึกษา รวมทั้งภาคเอกชน ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าด้วยบุคลากรที่มีความรอบรู้ชำนาญการ และประสบการณ์เฉพาะด้าน

Rich Milliard Co.,Ltd.